"Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?"konulu eğitim programının son oturumu yapıldı.


ÖRNEK ARAŞTIRMALAR ÜZERİNDEN BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR EĞİTİMİ SONLANDI

Aile Akademisi tarafından düzenlenen 3 haftalık atölye çalışması 4 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen oturumla sonlandı. Atölye çalışmasının son haftasında Dr. Psikolog Meryem ŞAHİN tarafından doktora tez çalışması olarak yürüttüğü “Dini Bir Değer Olarak Tevekkül Yöneliminin Psikolojik Sebep ve Sonuçları Üzerine Araştırma”, karşılıklı soru-cevap şeklinde ele alındı.

Konuşmacı ilk olarak araştırma problemini belirmenin üzerinden durdu. Ele alınacak araştırmanın konusunun kişinin ilgi alanına, gözlemlerine veya güncel problemlere dayalı olarak belirlenebileceğinden bahsetti. Sonrasında bilimsel araştırmalarda yöntem ve tekniklerin önemine değindi. Bir araştırmayı gerçekleştirmek için pek çok yöntem olduğundan, bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağının araştırmanın amacı ile yakından ilgili olduğundan bahsetti; katılımcılara tezlerin, makalelerin yöntem kısımlarının incelemenin önemini vurguladı. Araştırmada nitel veya nicel yöntemlerden hangisinin uygun olduğuna karar verilmesiyle, veri toplama teknikleri ve örneklemle ilişkili adımların da somutlaşacağını ifade etti. Nicel araştırmalarda daha çok anket, ölçek kullanıldığı; nitel araştırmalarda ise sıklıkla mülakat, odak grup görüşmesi veya doküman tarama tekniklerinin kullanıldığı ifade edildi. Nitel araştırmalarda, elde edilen verilerle içerik analizi gerçekleştirildiği, burada da “kod” kelimesinin merkezi konumda olduğu, elde edilen verilerin araştırma amacı doğrultusunda kodlandığı örnekler üzerinden aktarıldı.

Atölye çalışmasının sonunda katılımcılardan, programa ilişkin olumlu ve olumsuz düşüncelerini belirtmeleri istenerek, 3 haftalık programa dair yazılı geri bildirimler alındı. Gelen geri bildirimler şu şekildedir:

Eğitim Olumlu Yanları/Katkıları Nelerdir?

 • Veri tabanları, farklı analiz programları ve istifade edilebilecek siteler hakkında bilgiler edinilmesi
 • Örnek araştırmalarla ilerlemenin atölyeyi daha verimli hale getirdiği, tecrübeye dayalı olarak aktarılmasının süreci somutlaştırmayı sağlaması
 • Nitel ve nicel yöntemlerinin pratiğe dökülmüş halinin görülmesini sağlaması
 • Bir araştırmanın nasıl başladığı, yürütüldüğü ve sonuçlandırıldığıyla ilgili temel şeyleri öğrenmeyi sağlaması; araştırmaya başlama kısmının somutlaşması
 • Bilimsel araştırma yöntemleri dersinde öğrenmiş olunanları pekiştirmiş olması
 • Nitel araştırmalarda kodlama yapma ile ilgili bilgi edinilmesi
 • Bir araştırmada, “yöntem”in hayati bir mesele olduğunun kavranmış olması
 • Araştırma dilinin nesnelliği hakkında farkındalığın artması
 • Fedakârlık gerektiren bir süreç olduğunun anlaşılması
 • Anlatımların samimi ve bilgilendirici olması
 • Araştırmacıların kendi kaygılarını paylaşmalarının dinleyicileri rahatlatması
 • Araştırma yapmaya yönelik korkuların aşılmasını sağlaması
 • Yardım alabilecek kişi ve kuruluşların varlığının öğrenilmesi
 • Katılımcı sayısının sınırlı olması nedeniyle daha verimli geçmesi
 • Katılımcıların sorularına yer verilmesi

Eğitimin Olumsuz Yanları / Eksiklikleri Nelerdir?

 • Dinleyicilerin sürece daha aktif katılmasının faydalı olacağı
 • İçinde küçük de olsa uygulamalı bir bölüm olması beklentisi olduğu
 • Bilgileri pratiğe dökebilecek proje, etkinlik vb. ile sürecin deneyimlenmesi gerektiği
 • Sadece sosyal bilimlere yönelik olması
 • Program saatinin yoğun bir saate denk gelmesi
 • Çok fazla soru sorulmaması

Katılımcılardan gelen geri bildirimler sonrası, 2 hafta sonra bir atölye daha düzenlenmesi ve bu atölyede katılımcıların yaptıkları/yapmaya planladıkları çalışmalar üzerinden beyin fırtınası yapılması kararlaştırıldı.

 

 

 

img_7576.jpg

Bu site’de yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Eposta: info@aileakademisi.org  
Aile Akademisi© 2011
Tasarım:Baydar Bilişim